Royal Canasta

 

I Royal Canasta har treorna till skillnad från övriga Canasta spel en väldigt stor betydelse. Röda treor fungerar precis som i vanlig Canasta som bonuskort och de svarta treorna som stoppkort ,men till skillnad från övriga Canastaspel kan man även bygga två typer av Canastas av dem , nämligen 1. En Super Royal Canasta som består av sex röda treor och en svart trea och 2. En Royal Canasta som består av minst tre röda treor och resten svarta treor.

Spelets mål

Det lag som först uppnår 18.000 poäng vinner. Om samtliga lag uppnår 18.000 poäng eller högre , vinner det lag som uppnått högsta poängsumman. I händelse av oavgjort , spelas en extra giv ; om tre lag spelar och två av lagen har den högsta poängsumman , deltar endast dessa två lag i efterföljande giv , medans det tredje laget inte deltar i den given.

Antal spelare

Royal Canasta kan spelas av två , tre , fyra , fem eller sex spelare. Fyra spelare bildar två stycken två-mannalag , där spelarna sitter växelvis kring bordet , A , B , A , B. Om fem spelare deltar , består det ena laget av tre spelare och det andra av två , varav en av spelarna i tremannalaget måste sitta över varje giv och får inte föra några diskussioner med någon av de andra spelarna under spelets gång. Det finns två sätt att spela Royal Canasta för sex spelare:

  1. Två stycken tremanna-lag spelar mot varandra. Spelarna sitter A , B , A , B , A , B .
  2. Tre lag spelar , och varje lag består av två spelare . Spelarna sitter A , B ,C , A:s partner , B:s partner , C:s partner.

Partners och spelordning

Efter att korten blandats drar varje spelare ett kort. Essen är högst , jokrarna har inget värde. Spader är högst , därefter , hjärter , ruter , och klöver är lägst. Man får inte dra det översta eller det understa kortet i leken. Om några spelare drar samma kort (valör eller färg) eller en joker måste de dra ett nytt kort. De som drog de högsta korten bildar ett lag , de som drog de lägsta bildar det andra laget. Vid sex-mannaspel för tre lag så bildar de spelare som drog de tredje resp. fjärde högsta korten ett lag.

Den spelare som drog det högsta kortet har förhand i första given. Den spelare som drog det lägsta kortet ger först , och sätter sig till höger om spelaren som drog det högsta kortet. Efterföljande givar går sedan vidare medsols.

Kort

Man använder sig av tre vanliga 52-kortslekar plus sex jokrar , alltså sammanlagt 162 kort.

Blandning av korten

Vilken som helst av spelarna får begära att blanda korten. Om givaren önskar att blanda , har han rätten att blanda sist . Efter avslutad blandning , kuperar spelaren till höger om givaren leken. Varje del måste minst bestå av fyra kort.

Given

15 kort ges till varje spelare med baksidan upp medsols runt bordet med början hos spelaren till vänster om givaren. De återstående korten kallas talongen och placeras med baksidan upp mitt på bordet.

Talongens översta kort vänds upp och placeras bredvid talongen som startkort för sakhögen. Ett vilt kort eller en röd trea som startkort läggs på tvären för att markera att sakhögen är ”frusen”. Om sakhögens första kort är ett vilt kort , svart eller röd trea , täcks det med ett annat kort från talongen ; detta fortsätter tills startkortet är ett kort mellan fyra och ess. Detta ger den förste spelaren en möjlighet att dra från talongen eller ta sakhögen.

Kortens poängvärde

Jokrar och tvåor är vilda kort. Poängvärdet för treorna kan variera. En röd trea kan vara värd 100 poäng , fem poäng , eller minus 500 poäng. En svart trea kan vara värd fem poäng eller minus 100 poäng (med hänvisning till reglerna för röda och svarta treor).

Jokrar                                           50 poäng

Ess                                             20 poäng

Kungar , Damer , Knektar , tior , nior , åttor              10 poäng

Sjuor , sexor , femmor , fyror                         5 poäng

Tvåor                                           20 poäng

 

Canasta kombinationer

En Canasta är en kombination beståendes av sju kort. Varje typ av Canasta ger laget bonuspoäng efter att ett lag gjort utgång enligt följande:

 

Super Royal Canasta (sex röda treor och en svart trea)   4 000 poäng

Royal Canasta (alla kort är treor , minst tre kort måste vara röda) 3 000 poäng

Bolivia ( endast vilda kort , jokrar och / eller tvåor)       2 000 poäng

Samba (sekvens av samma färg , inga vilda kort)           1 500 poäng

Röd Canasta (alla kort av samma valör , inga vilda kort)       500 poäng

Svart Canasta ( alla kort av samma valör med ett eller två vilda kort) 300 poäng

 

Samtliga ovanstående kombinationer benämns Canastas. En Bolivia är en vild-korts Canasta och en Samba är en sekvens Canasta. När en Canasta blivit komplett ( består av sju kort) markerar man detta genom att lägga ett av dess kort överst.

En röd Canasta markeras genom att placera ett rött kort överst och en svart Canasta genom att placera ett svart kort överst.

Placera ett vilt kort överst i en Bolivia.

Markera en Samba genom att placera det högsta kortet överst och det lägsta i botten så att det sticker ut något under de andra korten.

Man markerar en Super Royal Canasta genom att lägga en röd trea överst och en röd trea i botten och låta den sticka ut något under de andra korten.

Slutligen markeras en Royal Canasta genom att placera en röd trea överst och en svart trea i botten och låta den sticka ut något under de andra korten.

 

Så snart som en Canasta blivit komplett och markerad , kan man lägga till kort av samma valör eller vilda kort till en röd eller svart Canasta när man mälar vid sin tur; Detta kommer att öka Canastans kortpoängvärde , men inte bonuspoängen. Man kan inte lägga till kort till någon annan form av en komplett Canasta. Om man lägger till ett eller två vilda kort till en röd Canasta blir den en svart Canasta (och dess bonuspoäng reduceras från 500 till 300). En svart Canasta kan aldrig innehålla mer än två vilda kort ; det finns således en gräns på att två vilda kort får läggas till en röd Canasta och ett till en svart Canasta (eller inget om den svarta Canastan redan innehåller två vilda kort).

När en Canasta är stängd , kan inte längre dess kort kontrolleras av någon så snart som spelaren efter den person som avslutade Canastan har sakat. Emellertid , om ett vilt kort läggs till en röd eller svart Canasta , kan vem som helst titta på alla korten i den Canastan till dess att nästa spelare sakar.

 

Spelordning

När en spelare inleder sin tur kan han välja mellan att dra två kort från talongen eller ta upp sakhögen (om han kan göra det enligt reglerna). Om endast ett kort återstår i talongen , tar han upp detta och det anses som han gjort en komplett dragning. Han kan sedan göra ett obegränsat antal mälningar om han kan och vill. Att mäla kort är alltid ett alternativ. Han avslutar sedan sin tur med att saka ett kort med framsidan upp på sakhögen. Det kan vara ett kort från handen eller ett av korten han mälade i samma tur förutsatt att inte mälningen blir ogiltig om han avlägsnar ett kort från den.

När en spelare sakar , om han ”fryser” sakhögen genom att saka en röd trea eller ett vilt kort , placeras detta sakkort på tvären överst på sakhögen för att markera för samtliga spelare att sakhögen är frusen. Att frysa sakhögen gör det svårare för alla spelare att ta upp sakhögen i stället för att dra från talongen.

Mälningar

En mälning är en grupp kort som placeras med framsidan upp framför en spelare. Mälningar gjorda av de andra spelarna i samma lag placeras tillsammans framför en av spelarna i laget. Följande gäller för alla mälningar: En mälning måste bestå av minst tre kort av samma valör, med undantag för mälningar gällande en Royal Canasta (som kan innehålla ett eller flera kort).

En svart Canastamälning måste innehålla endast kort av samma valör. Ett eller två vilda kort är tillåtna i en svart Canastamälning , men inga i en röd Canastamälning.

En Samba relaterad mälning är en sekvens beståendes av tre till sju kort som måste vara av samma färg. De kort som är tillåtna i en Samba är de i rangordning från fyror till ess (essen är alltid högst). Inga vilda kort är tillåtna i en samba. Ett exempel på en Sambarelaterad mälning är sju , åtta , nio och tio i klöver ; det får inte finnas något avbrott i en sekvens.

En Bolivia relaterad mälning är uppbyggd av endast vilda kort (jokrar och tvåor).

En Royal Canasta innehåller endast treor. Den första mälda trean i en Royal Canasta måste vara röd. Man kan mäla ett valfritt antal treor tillsammans från en till sju. Inga vilda kort är tillåtna i denna typ av mälning. En eller flera svarta treor kan tillfogas mälningen förutsatt att den första trean är röd.

Svarta treor kan endast mälas när de tillfogas en eller flera röda treor , eller de kan mälas ensamma (utan vilda kort) när en spelare gör utgång . (Se ”Svarta Treor”). En mälning som innehåller sju treor räknas inte som en Canasta om den endast innehåller en eller två röda treor.Dessutom får en spelare inte tillfoga några treor till denna mälning. Den förblir en mälning värd 35 poäng. Ett lag är fria att påbörja en annan ”tre”- mälning om de önskar , följandes reglerna för mälning av treor.

Mälningar måste placeras med framsidan upp på bordet under en spelares tur (efter det han dragit kort och innan han sakat). Om en spelare har en mälning på handen när en omgång slutar ger den poängavdrag för hans lag precis som för övriga kort som finns kvar på handen.

Man får mäla så många kort man önskar , påbörja nya mälningar eller tillfoga kort till redan gjorda mälningar ; man får inte tillfoga kort till motståndarnas mälningar.

Man kan påbörja två eller flera Sambarelaterade mälningar av samma färg , men endast en mälning av samma valör (Canasta-mälning) kan påbörjas. Så snart som en Royal , Röd eller Svart canasta blivit komplett (sju kort) , kan en ny mälning av samma valör påbörjas ; denna regel gäller också för en Bolivia.

Varje spelare kan tillfoga kort till sina egna eller till sin /sina partner(s) mälningar.

Begynnelsemälning

Den första mälningen som görs av någon spelare i ett lag måste ha ett visst minimipoängvärde , beroende av hur många poäng laget samlat ihop under de föregående givarna enligt följande tabell:

 

POÄNGSTÄLLNING         MINIMIPOÄNG FÖR FÖRSTA MÄLNING

MINUS                                         15

   0-1495                                     50

1500-2995                                     90

3000-6995                                     120

7000 eller högre                                 150

 

Begynnelsemälningen inkluderar kort från en spelares hand , men kan också inkludera sakhögens översta kort om spelaren tar upp sakhögen istället för att dra från talongen vid detta tillfälle. Bonuspoäng för Canastas och röda treor får inte räknas med för att uppnå minimipoängen (undantag: en eller flera röda treor som mälats tillsammans med åtminstone en svart trea räknas som fem poäng för varje).

Så snart som ett lag gjort sin begynnelsemälning i varje giv , är det fritt fram att göra lagliga mälningar utan hänsyn till minimipoängen. Varje spelare i laget kan nu göra lagliga mälningar av alla valörer och kan tillfoga kort till utlagda mälningar på bordet som gjorts av hans lag.

Sakhögen

Sakhögen kan vara öppen , blockerad eller frusen. Omständigheterna påverkar spelarens förmåga att ta upp sakhögen. När en spelare inleder sin tur kan han välja att ta upp sakhögen istället för att dra kort från talongen om han enligt reglerna kan göra det ; om han väljer att göra detta , måste han ta upp hela högen.

När en spelare endast har ett kort kvar på hand får han inte ta sakhögen om denna endast består av ett kort. I detta läge måste spelaren dra kort från talongen ; finns det inga kort kvar i talongen , avslutas omgången .

Sakhögen är öppen när dess översta kort är en svart trea och att det inte finns några vilda kort eller röda treor någonstans i högen. För att en spelare ska kunna ta upp en öppen hög måste han kunna mäla dess översta kort med matchande kort av samma valör från sin hand ; denna mälning kan inkludera ett eller två vilda kort förutom kortet av matchande valör. Till exempel , om sakhögens översta kort är en fyra , och en spelare har två fyror på sin hand , eller en fyra och ett vilt kort , kan han ta upp högen och mäla de tre korten. Eller , om sakhögens översta kort kan läggas till någon av hans lags mälningar på bordet , får han ta sakhögen. Han får dock inte ta upp sakhögen för att lägga till dess översta kort till competta Canastas av alla former. Till exempel , om ett lag bygger en Samba med sju , åtta , nio i ruter på bordet och sakhögens översta kort är sexan eller tian i ruter , kan högen tas upp av laget som har denna mälning ; i detta fall , tillfogas sakhögens översta kort till mälningen på bordet , därefter tar spelaren upp högens återstående kort på sin hand (och han kan sedan göra ytterligare mälningar om han så önskar).

Sakhögen är blockerad när dess översta kort är en svart trea , röd trea , eller ett vilt kort. I detta läge får inte en spelare ta upp sakhögen när han står i tur.

Sakhögen är frusen när den innehåller en röd trea eller ett vilt kort , var än i högen de ligger. Den är också frusen för ett lag som inte gjort sin begynnelsemälning. För att kunna ta upp sakhögen när den är frusen , så måste spelaren ha två matchande kort av samma valör som sakhögens översta kort. Han måste först placera de två matchande korten på bordet med framsidan upp för att sedan lägga till sakhögens översta kort .Dessa tre kort utgör nu en mälning för hans lag.

Därefter måste spelaren ta upp sakhögens återstående kort på handen. Efter att sedan gjort så många mälningar han önskar , sakar han ett kort och spelet fortsätter.

 

Röda treor

 

Dragning av en röd trea. När en spelare drar en röd trea från talongen , behöver han inte spela detta kort. Alltså , som i tidigare versioner av Canasta , avslutas inte omgången i samma moment om talongens sist dragna kort är en röd trea ; istället fortsätter spelet så länge som möjligt enligt reglerna för ”talongens sista kort”.

 

100 Bonus för en röd trea. En röd trea kan mälas ensam för en bonus på 100 poäng när spelare mälar under sin tur. Detta kan göras före eller efter det att ett lag gjort sin begynnelsemälning. Ett lag som mäler alla sex röda treor erhåller en ytterligare bonus (se pongräkning av handen).

 

Bidrag till öppning . Röda treor mälade utan svarta treor ger inte några poäng som räknas in i begynnelsemälningen ; emellertid , när de mälas tillsammans med en eller flera svarta treor under begynnelsemälningen , så räknas de röda och de svarta treorna som fem poäng vardera.

 

Sakning av en röd trea. En spelare kan saka en röd trea när han avslutar sin tur. I detta fall , placeras den röda trean på tvären överst i sakhögen för att markera att högen är frusen. Nästa spelare i tur kan inte ta upp sakhögen när dess översta kort är en röd trea.

 

Ersättning av röda treor. Varje gång man mäler en röd trea , har man rätt att dra ett ersättningskort från talongen ; är talongen tom , går man miste om ett ersättningskort. Om man sakar en röd trea , får man inte dra något ersättningskort från talongen. Om man tar upp en sakhög som innehåller en röda trea , gäller samma regel att man inte får dra något ersättningskort ; med andra ord , om och när man mäler en röd trea , får man dra ett ersättningskort om man önskar , och om och när man sakar en röd trea , erhåller man inte något ersättningskort. Om en spelare misslyckas med att ersätta en röd trea innan han sakar , får han inte ersätta den.

 

Att påbörja en Royal Canasta. Det första kortet som mälas i en Royal canasta måste vara en röd trea. Ett lag får inte förkunna eller antyda att en mäld röd trea är tillägnad byggandet av en Royal Canasta ända tills en svart trea har lagts till denna mälning. Det räknas som en laglig mälning att lägga till en ensam svart trea till en ensam röd trea (två-kortsmälning).

Så snart som en eller flera svarta treor har lagts till en eller flera röda treor , ger inte längre de röda treorna en bonus på 100 poäng ; alla kort i denna mälning är nu värda fem poäng var. Innan denna Royal Canasta blivit komplett med sju treor ,måste alla mälda röda treor läggas till den , de kan inte mälas separat som bonuskort. Så snart som en Royal Canasta blivit komplett , kan spelet med röda treor påbörjas ånyo , med 100 bonuspoäng såvida inte en svart trea läggs till denna nya mälning.(Notera att det inte är möjligt att fullborda två Royal Canastas i samma giv).

Att avsluta en Royal Canasta. En Royal Canasta måste innehålla minst tre röda treor.Den kan innehålla tre röda treor och fyra svarta treor , fyra röda treor och tre svarta treor , eller fem röda treor och två svarta treor.

Super Royal Canasta. Detta är en kombination med alla sex röda treor och en svart trea.

Extra treor. Så snart som en Royal eller en Super Royal Canasta blivit completta , kan ett lag inte lägga till flera röda eller svarta treor till denna Canasta.

 

 

Svarta treor

En sakad svart trea hindrar nästa spelare att ta upp sakhögen när han inleder sin tur. Den blockerar sakhögen , men fryser den inte.

Svarta treor kan mälas tillsammans med röda treor. Detta kan endast inträffa om ett lag gjort sin begynnelsemälning eller samtidigt under samma tur som begynnelsemälningen görs. Mälda svarta treor räknas som fem poäng var.

Svarta treor kan mälas utan röda treor endast i samma tur som en spelare gör utgång. I detta fall måste mälningen innehålla mellan tre och sex svarta treor och inga vilda kort.

 

Bordssamtal

Det är emot reglerna för partners att diskutera taktik och ta emot råd när någon i laget står i tur ; emellertid , ” husets regler” råder alltid. Följande upplysningar är alltid tillåtna:

Innan en spelare gör sin första dragning i någon giv , får han undersöka sakhögen.

En spelare får påminna en annan att dra ett ersättningskort för en mäld röd trea.

Det sjätte kortet i en mälning kan läggas på tvären för att visa , att endast ytterligarte ett kort behövs för att fullborda en Canasta.

En spelare får tillkännage poängställningen i spelet , eller vilken minimipoäng som krävs för att få göra första mälningen i omgången.

En spelare har rätt att få veta hur många kort som vem som helst av spelarna har kvar på handen.

En spelare kan räkna hur många kort som återstår i talongen.

En spelare får ställa frågan till sin partner / sina partners : ”får jag göra utgång?” Han måste ställa frågan innan han mäler och innan han tar upp sakhögen om detta är hans avsikt ; men om han tänker dra från talongen , ställer han frågan efter sin dragning. Hans partner(s) måste svara ” Ja” eller ”Nej” och svaret är bindande. Om en partner svarar ”Ja” och den andra ”Nej” , är svaret ”Nej”.

 

Göra utgång

En omgång slutar om en spelare har möjlighet att göra utgång. För att få göra utgång , får en spelare inte ha några kort kvar på handen. Han utför detta genom att mäla kort och saka ett kort , emellertid , så behöver en spelare inte saka något kort vid utgång. Omgången avslutas direkt när någon spelare gör utgång.

En spelare får inte göra utgång om hans lag inte har fullbordat minst två Canastas , av vilken en måste vara en Samba. En spelare måste behålla minst ett kort kvar på handen om han inte enligt reglerna kan göra utgång.

En spelare behöver inte fråga sin partner / sina partners om tilllåtelse att göra utgång ; valet är hans eget.

 

Utgång direkt ( Gömd hand)

Om en spelare gör utgång genom att mäla hela sin kompletta hand på en gång , är hans lag berättigade en extra bonus på 500 poäng förutom 200 poäng i bonus för utgång. Han har endast tilllåtelse att göra detta om han inte mälat några kort förutom röda treor tidigare i omgången vid hans tur . Han har tillåtelse att gå ut med gömd hand om hans partner eller partners har mälat. Hans lag måste dock fortfarande åtminstone ha gjort en Samba och en annan Canasta av något slag.

Om spelarens lag inte gjort sin begynnelsemälning när han gör utgång med gömd hand , behöver han inte ha föreskriven minimipoäng om han drar kort från talongen vid sin tur , emellertid ,om han tagit upp sakhögen istället , måste han mäla föreskriven minimipoäng. I andra fall , eftersom hans lag inte ännu gjort begynnelsemälningen , måste han ha två Canastas på handen , av vilken den ena måste vara en Samba.

Talongens sista kort

När det återstår endast ett kort i talongen när en spelare inleder sin tur räknas det som han gjort en komplett dragning om han drar från talongen. Till skillnad från de flesta andra Canastaspel , avslutas inte omgången om talongens sista kort är en röd trea.

Efter att en spelare sakat , fortsätter spelet om nästa spelare kan ta upp sakhögen. Om det är möjligt att ta upp sakhögen enligt reglerna om dess översta kort kan läggas på någon av spelarens lags mälningar , måste han göra detta. Om en spelare inte har någon mälning på bordet som matchar sakhögens översta kort men däremot matchande kort på handen är han inte tvungen att ta upp sakhögen, det är hans eget val.

Given avslutas när en spelare inte kan ta högen , eller väljer enligt reglerna att avstå.

 

Poängberäkning av handen.

Så snart som en spelare gjort utgång , avslutas spelet och poängen räknas samman.

Laget som gör utgång erhåller en bonus på 200 poäng. Ingen bonus erhålles om inget lag går ut när talongen är förbrukad och spelet inte kan fortsätta.

Förutom en bonus för utgång , erhålles en extra bonus på 500 poäng för en spelares lag om spelaren går ut med ”gömd hand”.

Räkna poängvärdet för de kort som varje spelare i laget har kvar på handen. Dessa poäng ska dras ifrån lagets uppnådda poäng för omgången. En röd trea på handen ger minus 500 poäng och en svart trea på handen ger minus 100 poäng.

Röda treor som mälats ensamma , utan tillsammans med några svarta treor , räknas som 100 poäng för varje ; om ett lag har mälat alla sex röda treor utan svarta treor , är de värda totalt 1000 poäng istället för 600. Om ett lag inte har fullbordat två Canastas (av vilket slag som helst) får de istället vidkännas motsvarande poängavdrag för sina röda treor ; i detta fall , ger en trea minus 100 och sex röda treor ger minus 1.000 poäng. Om en eller flera svarta treor lagts till en mälning med röda treor , är de röda treorna endast värda fem poäng var och har inget bonusvärde ; de svarta treorna är också värda fem poäng var. Röda treor som mälats tillsammans med en eller flera svarta treor ger aldrig minuspoäng om ett lag inte har fullbordat två Canastas.

Lägg till bonuspoängen för röda treor och mälda Canastas för varje lag , dra sedan ifrån poängen för de kort som finns kvar på handen hos medspelarna.

Slutligen , räkna ihop poängen i alla slags mälningar som laget gjort ( inklusive korten i avslutade Canastas) i överensstämmelse med kortens poängvärde.

Om ett lag har uppnått 18.000 poäng och har mer poäng än de / det andra laget / lagen , förklaras det laget som det vinnande laget.

 

Straffpoäng & felaktigt spel

 

Vidröra sakhögen utan att ta upp den : 50 poäng.

Plocka upp sakhögens översta kort utan att först mälat några matchande kort med framsidan upp på bordet : 50 poäng.

Dra sakhögens översta kort när det inte kan användas enligt reglerna : 50 poäng.

Ta upp hela sakhögen på handen när man tar högen är inte tillåtet : en spelare måste placera alla kort från sin hand , inklusive korten från sakhögen , med framsidan upp på bordet. Spelarna rekonstruerar sedan sakhögen och lägger den sedan på sin plats. Spelarens hand förblir sedan liggande på bordet med framsidan upp , samtliga kort behandlas som straffkort (se :” Uppvisande av ett kort från en spelares hand”). Detta ger 100 straffpoäng.

Uppvisande av ett kort från talongen än de kort man är berättigad att dra : 50 poäng. Kortet eller korten måste visas upp för alla spelare och sedan placeras överst i talongen. Nästa spelare i tur a dra kan välja att blanda talongen innan han drar något kort.

Uppvisande av ett kort från en spelares hand är inte en del av en mälning eller en sakning : ett sådant kort blir ett straffkort och placeras med framsidan upp på bordet. Det måste mälas eller sakas vid första tillfälle. Medans det ligger på bordet , betraktas det fortfarande som en del av spelarens hand. När en spelare har mer än ett straffkort på bordet, sakas de i den ordning som spelaren avgör.

Dragning utom tur : 100 poäng , och kortet / korten måste läggas tillbaka på talongen om inte spelaren hunnit titta på dem. Om spelaren hunnit titta på de dragna korten , hoppar han över nästa dragning eftersom den redan gjorts.

Mälning utom tur : 100 poäng , och korten blir straffkort. ( Se” Uppvisande av ett kort från en spelares hand ”) .

En spelare som frågar sin partner ”Får jag göra utgång”och sedan inte gör detta : 100 poäng.

Omgiv utförs av samma givare om följande situationer inträffar innan någon spelare har tagit upp sina kort på handen :

Uppvisande av ett annat kort än sakhögens startkort.

Ett kort i talongen ligger med framsidan upp.

Om någon spelare fått fel antal kort.

Om leken innehåller ett främmande kort.

Om korten inte är kuperade.

Om omgången redan börjat (att minst en av spelarna tittat på sina kort) måste situationen rättas till på ett sätt som tillfredställer samtliga spelare : avlägsna ett främmande kort , blanda in ett uppvisat kort i talongen , erbjud ett nytt kort till spelaren vars kort blottades för motspelarna , ge eller ta slumpmässigt bort ett kort från en hand med felaktigt antal kort etc.

Plocka upp en hand innan given är komplett : 100 poäng.

Om en spelares handlande får honom att begå två sammanfallande regelbrott , bestraffas han endast med den allvarligaste förseelsen. Till exempel att vidröra sakhögen utan att ta upp den är en lindrigare förseelse än att olagligt plocka upp sakhögen.

 

Taktik

Även om en nybörjare kan lära sig Royal Canasta på kort tid och med tiden kommer han att utveckla många strategier han kan använda för att flytta upp bland högt rankade spelare. Följande är några tips man kan prova , bygga på eller ignorera.

I början av en giv och ända till den grad att motståndarlaget skulle kunna gå ut , bör en spelare inte åderlåta sin hand med kort. Hans hand bör innehålla minst åtta eller fler kort. Om man har tre femmor på hand är det ofta bättre att använda dem senare än att mäla tidigt för 15 poäng. Det är klokt att behålla dubletter av samma valör när högen är frusen så att man har möjlighet att ta den när det ges möjlighet till detta.

När man ordnar korten på handen , bör man placera de vilda korten tillsammans , alla treor tillsammans, och sedan göra sitt bästa för att arrangera eventuella Sambas. Det lag som strävar efter att bygga röda och svarta Canastas kommer att förlora till laget som går in för att göra Sambas.

Varje Samba vare sig den är hög eller låg , innehåller en åtta , nia och en tia. Därför är det risk för att man blockerar möjligheten att skapa en Samba senare genom att mäla dessa kort för bildandet av röda eller svarta Canastas. Man bör även undvika att mäla sjuor och knektar av samma skäl.

Mäla dina röda treor så snart som möjligt så att din partner / dina partners vet var laget står med avseende på byggandet av en Super Royal Canasta. Om ditt lag har mälat tre röda treor och motståndarlaget endast en eller två , skulle du kunna hålla på din fjärde röda trea så att inte motståndarna vet sitt öde- det kan ändras beroende på hur de spelar omgången , till exempel om de stannar i eller inte , oavsett om de håller på svarta treor , etc.

Undvik att saka en svart eller röd trea såvida det andra laget inte har en chans att bygga en Royal Canasta.

En kraftfull öppning är en del av en Bolivia och en eller flera eventuella Sambas. Om du i hemlighet försöker att bygga en Samba på handen , kanske en av dina partners kommer att saka kortet eller korten du behöver för att komplettera den! Om du har mälat grupper med kort av samma valör (fyror till ess) för att öppna , försök att använda essen först , sedan fyrorna , sedan kungarna , sedan femmorna etc. ; du vill få så många poäng som möjligt med dessa kort men förhindra förstörelsen av Sambas eftersom din partner / dina partners kan ha passande kort på sin kombinerade hand /sina kombinerade händer.

När du ska lägga till ett vilt kort till en av dina mälningar och kan välja mellan en joker eller en tvåa , använd jokern eftersom den ger mera poäng till ditt lags poängsumma och mindre poäng dras av om dina motspelare gör utgång och du håller det andra vilda kortet på handen.

Ha inte för bråttom med att ta upp sakhögen. Den innehåller bara några få kort som inte är så viktiga för din hand , det kan vara klokare att dra från talongen för att förbättra din hand. Däremot kommer du att upptäcka att de bästa spelarna är de som kan hindra motspelarna från att ta sakhögen när de tar den själva vid rätt tillfälle.

Att gå ut vid rätt tillfälle är en viktig del av spelet. Du väljer att gå ut för att förhindra att dina motspelare kompletterar stora mälningar och för att få motspelarna att bli sittandes med höga poängkort på handen. Å andra sidan kommer du ofta att vilja fortsätta omgången eftersom de mälningar som du bygger har mer potential än motspelarnas mälningar.

Var alltid uppmärksam på poängställningen under spelets gång. Den kommer att avgöra om du ska försöka stanna kvar i given en längre tid för att samla ihop mera poäng. Om det andra laget är nära 18.000 poäng vid början av given och ditt lag är långt efter , kan din bästa chans till en slutlig seger vara att få din Samba och en Canasta och gå ut innan dina motspelare kan nå poängen de behöver för att vinna.

När motståndarlaget har kompletterat en Canasta och en Samba och åtminstone en av spelarna i det laget endast har några få kort kvar på handen , och du känner att det är i bästa intresse för det laget att gå ut , skulle det vara klokt att reducera antalet kort på din hand genom att mäla så många kort som möjligt.

 

 

Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.